De algemene principes van
Lion Products Holding

Als internationale speler binnen onze markt, zijn we er ons van bewust dat we een grote verantwoordelijkheid dragen over de producten die we op de markt brengen. Hierbij is het van uiterste belang dat wij ons als firma steeds houden aan bedrijfs- en gedragsprincipes die hieronder omschreven zijn:

 • Verschillende culturen, waarden en tradities zullen steeds gerespecteerd worden.
 • Wij houden ons aan de vigerende wetgeving en nemen de nodige maatregelen indien deze noodzakelijk zijn.
 • Maatschappelijk verantwoord ondernemen is een basisbegrip waarop de bedrijfsactiviteiten verder worden uitgebouwd.
 • Klantentevredenheid dragen wij hoog in het vaandel waardoor wij onze handelswijze steeds trachten te verbeteren.
 • Een correcte prijs-kwaliteitsverhouding is een belangrijke pijler voor onze marktpositie te behouden en te versterken.
 • Door de frequente investeringen binnen onze filialen, kunnen we blijven innoveren en een meerwaarde creëren voor onze verschillende doelgroepen.
 • Door een sterk gestructureerde workflow beschikken we over een efficiënt arbeidsproces waarbij we de nodige flexibiliteit kunnen bieden.
 • Professionele medewerkers tonen hun verantwoordelijkheid om de continuïteit van elke afdeling te verzekeren.
 • Een eerlijke en open communicatie tussen de verschillende departementen, vormen een sterke vertrouwensband onder collega’s waardoor we steeds kunnen rekenen op een hecht team dat er altijd voor gaat.
 • Lof, erkenning en kritiek vormen een grote steun die onze dagdagelijkse bedrijfscultuur beschermt.
 • Overeenkomsten worden steeds in een sfeer van vertrouwen nageleefd door alle betrokken partijen.

Leidinggevende principes

Een open en transparante communicatie vormen de basisbeginselen van onze leidinggevende principes. In gemeenschappelijk overleg met onze medewerkers stellen we de doelstellingen op en definiëren we duidelijke opdrachten. Deze opdrachten worden uitgevoerd binnen de vooraf opgestelde verantwoordelijkheden met de nodige vrijheid. Dit allemaal vindt plaats in een gezond en evenwichtig klimaat op de werkvloer waarbij we medewerkers motiveren om initiatieven te nemen in een losse maar correcte werksfeer.

Verder worden onderstaande richtlijnen gevolgd in functie van de leidinggevende principes van Lion Products:

 • We stellen onze medewerkers in staat om op een verantwoordelijke en succesrijke manier in onze onderneming te werken en bevorderen hun verdere ontwikkeling.
 • We zijn er ons bewust van dat ieder van ons door zijn voorbeeldfunctie ertoe bijdraagt onze principes energiek in te vullen.
 • We vertrouwen onze medewerkers toe dat ze de doorverwezen opdrachten naar best vermogen uitvoeren alsook voorstellen en ideeën uitwerken om onze onderneming verder te laten ontwikkelen.
 • We hebben op regelmatige basis onderling overleg met elkaar en verwachten een directe, eerlijke en hedendaagse communicatie.
 • We respecteren elkaar en gaan met elkaar op een faire en respectvolle manier om.
 • We houden ons aan toegevingen en afspraken en zijn een betrouwbare partner voor onze medewerkers.
 • We geven elke medewerker regelmatig feedback over zijn prestaties en attitudes. Door de constructieve kritiek en positieve appreciaties, geven we onze medewerker de gelegenheid om zijn persoonlijke competenties aan te scherpen.
 • We zijn correct in conflictsituaties waarbij we steeds betrouwbaar en loyaal zijn en waar we steeds naar de beste oplossing zoeken met alle betrokken partijen.
 • We staan open voor veranderende eisen en omstandigheden met als doel onze onderneming verder te ontwikkelen en verbeteren.

Gedragsprincipes in de omgang met klanten

De klant stellen wij steeds centraal waarbij wij onze organisatie, bedrijfsprocessen en producten steeds op afstellen. Dit geeft ons de mogelijkheid om een lange termijn relatie op te bouwen waarbij vertrouwen een belangrijke basis is.

Wij zullen onze klanten steeds:

 • Op een vriendelijke, respectvolle en eerlijke manier behandelen;
 • Garanderen dat wij als bedrijf voldoen aan de strenge IFS en BRC normen;
 • Correcte en snelle feedback geven bij vragen, wensen en/of klachten;
 • De bewezen kwaliteit en versheid bieden aan de beste prijs;
 • Onze beste service geven onder begeleiding van alle medewerkers van het bedrijf.

Gedragsprincipes in de omgang met onze medewerkers

Elke medewerker binnen het bedrijf is een belangrijke schakel die bijdraagt aan de dagelijkse uitvoering van de bedrijfsactiviteiten. Het is dan ook van uiterst belang dat elke schakel goed op elkaar is afgestemd en dat er op regelmatige basis interne interactie is waarbij men kan bijsturen en opleiden. Om de motor van de organisatie steeds te versterken, houden wij steeds rekening met volgende gedragsprincipes bij een selectieprocedure:

 • Bij de keuze van een medewerker wordt altijd de directe verantwoordelijke betrokken bij elk sollicitatiegesprek.
 • Bij openstaande vacatures wordt steeds getracht om te zoeken naar mensen die ervaring hebben uit dezelfde bedrijfscultuur en die op hun beurt de ketting van het bedrijf kunnen versterken.
 • Nieuwe collega’s zullen op een correcte manier geïntroduceerd worden binnen het team waarbij ze van een intensieve opleiding kunnen genieten.
 • De opleiding zal steeds gebeuren door de directe verantwoordelijke die de nieuwe medewerker allen tijden zal bijstaan bij eventuele vragen of opmerkingen.
 • Op regelmatige basis zal er een feedbackmoment georganiseerd worden waarbij zowel de nieuwe medewerker als de directe verantwoordelijke de kans hebben om elkaar te verbeteren of eventueel bij te sturen.
 • Werktijd- en kadervoorwaarden worden zo goed mogelijk opgezet waardoor er een gezonde verhouding ontstaat tussen beroeps-, familie- en vrijetijdsbesteding.
 • We verwachten prestaties en engagement van onze medewerkers volgens de normen die met de positie en arbeidsmarkt overeenkomen met een gepaste vergoeding.

Bij nieuwe ontwikkelingen binnen de firma, zowel op lange als op korte termijn, zullen we iedereen binnen het bedrijf op tijd en stond inlichten. Op deze manier blijft iedereen intensief betrokken bij de evolutie van het bedrijf.

Gedragsprincipes in de omgang met zakenpartners

Niet alleen in een interne omgeving moeten we als team samenwerken maar ook met onze externe omgeving. Daarom hechten we zeer veel belang aan het opzetten van partnerships met leveranciers en andere zakenpartners op lange termijn. Door samen de krachten te bundelen kunnen er grootse dingen gerealiseerd worden.

Bij deze samenwerking is het belangrijk dat volgende gedragsprincipes gerespecteerd worden:

 • Lion Products zal zich steeds gedragen op een faire en correcte manier ten opzichte van onze zakenpartners.
 • Partnerships zullen duidelijk omschreven worden in een overeenkomst waarbij geen grijze zones zijn en waarbij misverstanden en onduidelijkheden vermeden worden.
 • Mondelinge afspraken en toegevingen die buiten de overeenkomst vallen, zullen steeds gerespecteerd worden wat we ook verwachten van onze zakenpartners.
 • Door regelmatig overleg, zorgen we ervoor dat de afspraken worden nageleefd of indien nodig aangepast worden.
 • Wij onderhandelen op het gebied van prijs, prestaties en concurrentie en staan open voor nieuwe gesprekspartners.
 • We gaan fair en gemeenschappelijk met onze zakenpartners om en gedragen ons niet arrogant en pretentieus.
 • Communicatie gebeurd steeds op een constructieve en zakelijke manier in een gepast kader.
 • We appreciëren ten zeerste de creativiteit van onze zakenpartners die ertoe bijdragen aangekochte goederen en/of diensten te verbeteren en te optimaliseren.
 • We staan open voor constructieve ideeën en controleren op een objectieve manier het ontwikkeling- en verbeteringspotentieel van onze onderneming.